2020-02-19

Kontrole

data: 14.02.2020 r.
prowadzący:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot kontroli:
kontrola stanu sanitarnego obiektu
 
 
data: 21.01.2020 r.
prowadzący:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot kontroli:
kontrola kompleksowa obiektu
 
 
data: 21.01.2019 r.
prowadzący: 
Państwowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
Przedmiot Kontroli:
kontrola kompleksowa obiektu
zalecenia pokontrolne: brak
 
 
data: 09 01 2018r.
prowadzący:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
przedmiot kontroli:
kontrola kompleksowa obiektu
zalecenia pokontrolne: brak
 
 
data: 13 01 2017r.
 
prowadzący:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
przedmiot kontroli:
kontrola kompleksowa obiektu
zalecenia pokontrolne: brak
 
data: 11.02.2016 r.
prowadzący: 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
przedmiot kontroli: 
kontrola kompleksowa obiektu.
zalecenia pokontrolne: brak
 
 
data: 19.03.2015 r.
prowadzący: 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
przedmiot kontroli: 
kontrola kompleksowa obiektu.
zalecenia pokontrolne: brak
 
 
data: 09.03.2015 r. – 20.04.2015 r.
prowadzący: 
Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice
przedmiot kontroli: 
Kontrola problemowa z realizacji planu przychodów i rozchodów.
Kontrolą objęto okres: 01 styczeń 2014r. – 31 grudzień 2014r.
Podczas kontroli sprawdzono:
- księgi rachunkowe i sprawozdawczość,
- realizację planu przychodów i kosztów na podstawie 3 losowo wybranych wystaw,
- wykorzystanie dotacji podmiotowej na bieżącą działalnoœć w 2014r.,
- wykorzystanie dotacji celowej na realizację wydatków majątkowych w 2014r.,
- inwestycje,
- windykacje należnoœci, sporządzanie sprawozdań,
- stosowanie ustawy o rachunkowoœci i Prawo Zamówień Publicznych,
- wynagrodzenia,
- terminowoœć odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne,
- oświadczenia urlopowe,
- usługi prawne,
- podróże służbowe pracowników Galerii,
- koszty eksploatacyjne samochodu służbowego.
 
 
data: 04.11.2014 r.
prowadzący: 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
przedmiot kontroli: 
kontrola stanu sanitarnego obiektu.
zalecenia pokontrolne: brak 
 
 
data: 30.09.2014 r. – 13.10.2014 r. 
prowadzący:
Maria Wieczorek – Inspektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Katowicach, oraz, Monika Wrzosek–Kumicz Inspektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Katowicach na podstawie upoważnień wydanych przez Prezydenta Miasta Katowice 
przedmiot kontroli:
Kontrola Zarządcza Instytucjonalna 
 
 
data: 16.04.2014r. 
prowadzący:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach 
przedmiot kontroli:
kontrola stanu sanitarnego obiektu. 
zalecenia pokontrolne: brak 
 
 
data: 16.04.2013r.
prowadzący:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach przedmiot kontroli:
kontrola stanu sanitarnego obiektu. 
zalecenia pokontrolne: brak 
 
 
data: 26.03.2012r. - 27.04.2012r.
prowadzący:
Inspektorzy Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice
przedmiot kontroli:
Sprawy organizacyjno - kadrowe.
Kontrolą objęto okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. W toku prowadzonej kontroli sprawdzono:
1. Akty wewnętrzne regulujące działalność jednostki oraz jej strukturę organizacyjną (Regulamin Organizacyjny, Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin Premiowania).
2. Prowadzenie spraw kadrowych (stan zatrudnienia w jednostce, urlopy, akta osobowe, wynagrodzenia, sprawy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy).
3. Czas pracy.
4. Proces naboru i zwalniania pracowników.
5. Umowy cywilnoprawne.
6. Podróże służbowe.
7. Biuletyn Informacji Publicznej Galerii Sztuki Współczesnej BWA.
8. Wykonanie zaleceń pokontrolnych w zakresie realizacji umów najmu.
 
 
data: 21.11.2011r. – 02.12.2011r.
prowadzący: 
Inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie
przedmiot kontroli: 
Kontrolą objęto okres: styczeń 2008r. – grudzień 2010r. Zakres kontroli: 1/ prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, 2/ ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, 3/ prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, 4/ wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
zalecenia pokontrolne: brak 
 
 
data: 14.10.2011r.
prowadzący: 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
przedmiot kontroli: 
kontrola kompleksowa obiektu.
zalecenia pokontrolne: brak 
 
 
data:23.11.2010r. – 17.12.2010r.
prowadzący: 
Podinspektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Katowicach
przedmiot kontroli: 
Kontrolą objęto okres: 01 styczeń 2010r. – 30 wrzesień 2010r. Zakres kontroli: kontrola co najmniej 5% dochodów i wydatków z planu rocznego, kontrola rozdysponowania pobranych dotacji podmiotowych i inwestycyjnych, terminowość realizacji zadań merytorycznych, terminowość dokonywania płatności i egzekwowania należności oraz sporządzania i przekazywania sprawozdań, korekt, dokumentów, przestrzeganie realizacji procedur kontroli zarządczej, zawieranie umów cywilnoprawnych, stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy o rachunkowości.
zalecenia pokontrolne: brak 
 
 
data: 22.01.; 26.01.2009r. 
prowadzący:
Maria Wieczorek – Podinspektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Katowicach, na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Katowice
przedmiot kontroli: 
kontrola problemowa, wyrywkowa w zakresie 5% przychodów i kosztów za rok 2008 okres objęty kontrolą: 01.01.2008r. – 30.11.2008r.
zalecenia pokontrolne: brak 
 
 
data: 26.05.; 27.05.; 28.05.2009r.
prowadzący: 
Maria Wieczorek – Podinspektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Katowicach, na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Katowice
przedmiot kontroli: 
kontrola problemowa, wyrywkowa w zakresie 5% przychodów i kosztów za rok 2009 okres objęty kontrolą: 01.01.2009r. – 31.03.2009r.
zalecenia pokontrolne: brak

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się