2020-02-18

Statut Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, zwana dalej Galerią działa na podstawie Zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 stycznia 1962 r. w sprawie zmiany zakresu działania i struktury organizacyjnej Centralnego Biura Wystaw Artystycznych, ustawy z dnia 25 paŸdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnoœci kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), niniejszego statutu oraz właœciwych przepisów prawa.

 

§ 2

1. Siedziba Galerii mieœci się w Katowicach.

2. Galeria działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3. Galeria może posługiwać się nazwą skróconą: Galeria BWA.

 

§ 3

1. Galeria jest samorządową instytucją kultury, która posiada osobowość prawną.

2. Organizatorem Galerii jest Miasto Katowice.

3. Galeria jest wpisana do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

 

 

II. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 

§ 4

1. Do podstawowych zadań statutowych Galerii należy prezentacja sztuki współczesnej poprzez działalność wystawienniczą, edukacyjna, wydawniczą i dokumentacyjną.
2. Galeria realizuje zadania poprzez:
- organizowanie wystaw sztuki współczesnej,
- popularyzowanie wiedzy o współczesnej sztuce poprzez szeroko rozumianą działalność edukacyjną,
- wydawanie publikacji związanych z upowszechnianiem współczesnej sztuki,
- gromadzenie i publikowanie dokumentacji współczesnego życia artystycznego z terenu województwa i kraju,
- dokonywanie zakupów dzieł sztuki oraz wydawnictw artystycznych,
- udostępnianie własnych zbiorów zainteresowanym galeriom i instytucjom wystawienniczym,
- współpraca ze środowiskami twórczymi, galeriami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą,
- współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym.

 

 

III. ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE

 

§ 5

1. Dyrektor zarządza i reprezentuje Galerię na zewnątrz.
2. Dyrektor działa i podejmuje decyzje samodzielnie oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Katowice na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 6

1. Przy Galerii może działać Rada Programowa jako organ doradczy i opiniodawczy powołany przez Dyrektora Galerii.
2. Szczegółowy tryb i zakres działania Rady Programowej okreœla regulamin nadawany przez Dyrektora Galerii.


 

§ 7

1. Organizację wewnętrzną Galerii okreœla regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Galerii po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórczych.

2. Zasady udzielania pełnomocnictw i upoważnień przez Dyrektora okreœla regulamin organizacyjny Galerii.

 

 

IV. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

 

§ 8

1. Galeria gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem ruchomym i nieruchomym oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych œrodków, kierując się zasadami efektywnoœci ich wykorzystania.
2. Podstawą gospodarki finansowej Galerii jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokoœci dotacji organizatora.
3. Galeria sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z póŸn. zm.)
4. Przychodami Galerii są:
- wpływy z prowadzonej działalnoœci,
- dotacje budżetowe przyznawane przez Miasto Katowice,
- darowizny i zapisy od osób fizycznych i prawnych,
- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- œrodki otrzymane z innych Ÿródeł,
- wpływy z działalnoœci gospodarczej.
5. Galeria prowadzi rachunkowoœć wg zasad okreœlonych w odrębnych przepisach o rachunkowoœci.
6. Ujemny wynik finansowy Galeria pokrywa we własnym zakresie.

 

§ 9

Galeria może prowadzić działalnoœć gospodarczą, z której dochód będzie przeznaczony na działalnoœć statutową.

 

 

V. PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 10

1. Statut Galerii nadaje Rada Miasta Katowice.
2. Zmian do niniejszego statutu dokonuje się na zasadach i w trybie obowiązującym przy jego nadaniu.

 

Załączniki

  statut.pdf 201,18 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się